Doprava ZDARMA

Zásady spracovania osobných údajov

podnikajúca fyzická osoba Aleš Titlbach, IČO: 49870955, so sídlom nám. Republiky 965, 435 11 Lom (ďalej aj ako "správca” alebo “my”), na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.altisport.sk.

Cieľom tohto dokumentu bude oboznámiť Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania Vašich Osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto zásady spracovania Osobných údajov prečítali. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail info@altisport.sk alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Spracovávame Vaše Osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa nejedná o spracovanie Osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas. Zabezpečujeme, aby sa vaše osobné údaje spracúvali v súlade s týmito zásadami:

 • primerané obmedzenia, čo znamená, že vaše osobné údaje používame v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté;
 • transparentnosť, inými slovami, vopred vás informujeme o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo, ako dlho a komu vaše osobné údaje odovzdávame, a
 • bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi, aby sme udržali vaše osobné údaje v bezpečí; samozrejme, monitorujeme, vyhodnocujeme a prijímame naše interné nastavenia v súlade s vývojom moderných technológií.

 

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú.

 

E-shop internetový obchod prevádzkovaný prevádzkovateľom, dostupný na https://www.altisport.sk;
GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;
Obchodné oznámenie spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;
Objednávka dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" alebo v prípade dobierky "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ PRI DODANÍ" s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;
Osobné údaje akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
Užívateľ fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;
Sprostredkovateľ vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;
Spracovanie Osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akýmkoľvek iným sprístupnením, zoradením alebo skombinovaním, obmedzením, výmazom alebo zničením;
Zvláštne kategórie Osobných údajov také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Genetické a biometrické údaje sa považujú za osobitnú kategóriu údajov, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

 

1 AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHU DOBU ICH UCHOVÁVAME

Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo, adresa);
 • fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar);
 • poznámka k Objednávke;
 • informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami);
 • login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu);
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, TikTok, Youtube), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch,
 • IP adresa;
 • cookies.

Osobitné kategórie osobných údajov nespracúvame.

 

2 AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Všeobecné informácie o čase Spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na čas potrebný na ochranu našich záujmov. Spracúvame osobné údaje:

 1. po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami a na prípadné uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov;
 2. tak dlho, ako je to potrebné na splnenie ich zákonných povinností;
 3. doba Spracovania osobných údajov nie je dlhšia ako 5 rokov od vašej poslednej účasti na stretnutí, komunikácie s nami alebo od ukončenia kúpnej zmluvy medzi nami, alebo iná doba, ak ide o povinnosť uloženú zákonom;
 4. v niektorých prípadoch môže byť lehota na Spracovanie osobných údajov až 15 rokov po uzavretí kúpnej zmluvy, aby sme chránili naše záujmy.

 

3 ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Registrácia, zriadenie užívateľského účtu. Poskytuje nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka.

Webovej stránky E-shopu. Spracovávame aj informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tieto dáta môžeme zhromažďovať pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológií na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom poučení o cookies.

Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky a s tým súvisiace povinnosti.

Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru. Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia nášho tovaru.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.

Súťaže a ďalšie propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme k správe týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

Sociálne siete. Máme profil na Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok a Pinterest. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chatbot, e-mailom, zavolali ste nám, alebo nás oslovili na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame pre účel vybavenia dotazu.

Prihláste sa na odber obchodných oznámení (newsletter). Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, budeme vám na základe vášho súhlasu posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb. Ak si už neželáte dostávať e-maily, kliknite na odkaz na odhlásenie v pätičke každého z našich e-mailov.

Obchodného oznámenia (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby zákazníkom, pokiaľ sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: info@altisport.sk. Proti spracovania Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúce sa Vašim právam).

Hodnotenie zákazníkov. Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a posúdiť jednotlivé tovary v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Na vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivého zakúpeného tovaru môžeme využiť iných Sprostredkovateľov.

Platba kartou. Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.

 

4 ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúce sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

O ktorej Osobné údaje sa jedná Účel spracúvania Osobných údajov Zákonný dôvod pre spracovanie Osobných údajov Doba spracovania Naši spracovatelia
fakturačné údaje, bankové údaje a informácie o objednanom tovare. Vedenie účtovníctva Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti Daňové doklady na 15 rokov Altus Vario
meno, priezvisko, e-mail Zákazníka a/alebo Distribútora a informácie o objednanom tovare Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane na účely hodnotenia spokojnosti zákazníkov, Recenzie Oprávnený záujem Počas trvania zmluvného vzťahu Zákazníka a/alebo Distribútora s nami a potom po dobu 4 rokov po jeho ukončení Heureka.sk
meno, priezvisko, adresa, vek, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov užívateľského účtu Spracovanie a vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie a zverejnenie víťaza na našej webovej stránke a v sociálnych médiách Súhlas 2 roky od posledného ukončenia súťaže, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr - alebo iné obdobie, ak je v podmienkach súťaže uvedené inak. Facebook
Instagram
Youtube
pseudoanonymizované identifikátory registrovaných používateľov, IP adresa Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, zisťovanie chýb servera a predchádzanie podvodom a útokom na server. Oprávnený záujem alebo súhlas Konkrétna doba uchovávania súborov cookie sa líši podľa konkrétneho typu súboru cookie. Google Analytics
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo Odpovedať na správu odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo sociálnych sietí Súhlas so spracovaním na účely vybavenia žiadosti Po spracovaní Vášho dotazu budú Osobné údaje vymazané, to neplatí, ak sa stanete naším zákazníkom. Microsoft
Facebook
Instagram
Youtube
Meno, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy a iné technické identifikátory Marketing a propagácia našej webovej stránky Súhlas Počas trvania obdobia súhlasu sa môže čas uloženia súborov cookie líšiť v závislosti od typu súboru cookie. Facebook
Instagram
Youtube
Google Ads
Sklik

 

5 AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

 • pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;
 • aktualizácia antivírusových softvérových systémov;
 • naše údaje na serveroch sú šifrované;
 • prístup do nášho informačného systému, v ktorom sa spracúvajú Osobné údaje, sa riadi podľa jednotlivých používateľov (našich zamestnancov).

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

 • naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a
 • naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov.

 

6 KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Sprostredkovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Sprostredkovatelia. Používame iba preverených Sprostredkovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Sprostredkovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Sprostredkovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Pre každý jednotlivý dôvod a účel Spracovania osobných údajov sme uviedli konkrétnych Spracovateľov.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme mimo Sprostredkovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 

7 AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ako nás môžete kontaktovať? Emailom na info@altisport.sk, alebo na adresu nášho sídla.

Kedy Váš dotaz vybavíme? Odpovieme vám najneskôr do jedného týždňa. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb alebo by bolo neprimerané rizikám alebo nákladom na ich poskytnutie, nemusíme byť schopní ich poskytnúť. Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť, môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť.

 

Právo na prístup
 • Potvrdíme, či spracovávame vaše Osobné údaje.
 • Informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sa poskytujú, dobe trvania spracovania, existencii práva požiadať prevádzkovateľa o uplatnenie jedného z nižšie uvedených práv.
 • Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.
Právo na opravu
 • Má právo na žiadať o opravu nepresných osobných údajov.
 • Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.
Právo na výmaz
 • Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.
Právo na obmedzenie spracúvania
 • Pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť.
Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania
 • V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).
Právo na prenosnosť
 • Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateľi.
Právo vzniesť námietku
 • Pokiaľ spracovávame vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru).
 • Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať.
Právo odvolať súhlas
 • Zmenili ste názor? Nevadí, napíšte nám. Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme online službu, vaše Osobné údaje môžu byť spracúvávané automatizovane.

 

8 ZÁVER

Tieto Zásady spracovania osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@altisport.sk.

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 18.01.2023.

Na vašom súkromí nám záleží Používame cookies a podobné nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám umožnili nakupovať, zlepšovali váš nákupný zážitok a poskytovali naše služby.
Viac informácií Menej informácií