Doprava ZDARMA

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre nákup v internetovom obchode Altisport.sk

podnikajúca fyzická osoba Aleš Titlbach, IČO: 49870955, so sídlom nám. Republiky 965, 435 11 Lom, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.altisport.sk.


Najdôležitejšie informácie z VOP:
 • Počas procesu objednávania si môžete vybrať spôsob platby a možnosť doručenia.
 • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku, viac informácií nájdete v bode 9.
 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní.
 • Viac informácií o reklamáciách a vrátení tovaru nájdete v našich zásadách reklamačného poriadku.
 • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách spracovania osobných údajov.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE
  1. Prevádzkovateľ e-shopu:
   Aleš Titlbach
   sídlo: nám. Republiky 965, 435 11 Lom (ďalej len "adresa sídla“)
   IČO: 49870955
   DIČ: CZ7411042782
   Telefón: +420 412 152 890, Telefón pre SR: +421 220 929 660
   E-mail: info@altisport.sk

   Bankový účet pre platby v EUR
   Banka FIO banka, IBAN:CZ1420100000002700220847, BIC: FIOBCZPPXXX
  2. Reklamácia a vrátenie tovaru:
   Adresa na prijímanie sťažností a vrátenie tovaru:
   Aleš Titlbach - Altisport, areál SCHOELLER, Nádražní 557, 436 01 Litvínov
   Telefón: +420 412 152 890, Telefón pre SR: +421 220 929 660
   E-mail: info@altisport.sk
 2. PRÁVNY PORIADOK A DEFINÍCIE
  Na úvod si môžete prečítať o zákone, ktorým sa riadi náš vzťah, o tom, čo si od nás môžete kúpiť, a ďalšie základné informácie.
  1. Voľba práva. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predávajúceho upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese: https://www.altisport.sk.
  2. E-shop. Internetový obchod je nami prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.altisport.sk (ďalej len „webová stránka“).
  3. Čo si u nás môžete kúpiť? Na našej webovej stránke si môžete kúpiť:
   1. ponúkaný tovar, najmä športové oblečenie, obuv, športové doplnky a kempingové vybavenie;
   2. nami poskytované digitálne služby alebo digitálny obsah, najmä vo forme:
    • Vzdelávacie online video prednášky - živý seminár vedený lektorom s možnosťou online diskusie s lektorom (ďalej len „webinár”),
    • nahrávky webinárov, vopred nahrané video prednášky alebo iný vopred nahraný video obsah, (ďalej spoločne len „digitálny obsah”).
  4. Vek. Digitálny obsah je určený pre osoby staršie ako 16 rokov, ak nie je uvedené inak.
  5. Kto je považovaný za spotrebiteľa. Za spotrebiteľa je považovaná každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania s nami uzavrie kúpnu zmluvu, alebo s nami inak právne jedná (ďalej len „spotrebiteľ“).
  6. Kto je považovaný za podnikateľa. Za podnikateľa je považovaná každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom zárobkovú činnosť s úmyslom venovať sa tejto činnosti sústavne za účelom dosiahnutia zisku. ďalej len „podnikateľská činnosť“). Táto osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti s nami uzavrie kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná (ďalej len „podnikateľ“). Riadime sa zásadou, že pre zákazníka, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO, DIČ, platia ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.
  7. Zoznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky (tlačidlo "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" alebo v prípade dobierky "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ PRI DODANÍ") potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP, vrátane oznámenia voči spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.
 3. OZNÁMENIE ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY
  Predtým, ako si od nás kúpite tovar, skontrolujte si túto časť.
  1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.
  3. Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke internetového obchodu https://www.altisport.sk a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).
  4. Ako chránime svoj digitálny obsah? Digitálny obsah, ktorý ponúkame, nie je možné nahrávať, kopírovať ani inak šíriť. Na všetky texty, obrázky, grafiku a ostatné časti obsahu sa vzťahujú autorské práva. Kopírovanie alebo zdieľanie akejkoľvek časti digitálneho obsahu je zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti digitálneho obsahu sa nesmie predávať ani distribuovať, ani upravovať či začleňovať do akéhokoľvek diela vrátane, ale nielen, akéhokoľvek iného diela, publikácie alebo webovej stránky.
  5. Možnosti platby. Spôsoby platby a možnosti dopravy, ktoré ponúkame, sú podrobnejšie opísané počas procesu objednávky. Tieto informácie nájdete aj v časti Doprava na našej webovej stránke: https://www.altisport.sk/dopravni-podminky/.
  6. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" alebo v prípade dobierky "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ PRI DODANÍ" v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 6 týchto VOP.
  7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 11 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.
 4. OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY
  Vítame všetkých na našej webovej stránke! Ak ste však spotrebiteľ, máte osobitné práva. Viac informácií o nich nájdete v tejto časti.
  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:
   1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
   2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
   3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;
   s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail info@altisport.sk.
  2. Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je najmä oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
   1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;
   2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
   3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;
   4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;
   5. o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby;
   6. o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   7. o poskytovaní služieb, ktoré sme v plnom rozsahu vykonali s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   8. o poskytnutí digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a my sme vás pred uzavretím kúpnej zmluvy informovali, že v tomto prípade nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  3. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal.
  4. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.
  5. Adresa na vrátenie tovaru. Tovar zašlite späť na adresu Aleš Titlbach - Altisport, SCHOELLER, Nádražní 557, 436 01 Litvínov. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša zákazník.
  6. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.
  7. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu info@altisport.sk.
  8. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.
  9. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  10. Falošné alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.
  11. Spracovanie recenzií. Recenzie môžete nahrať priamo na našej webovej stránke alebo prostredníctvom webovej stránky https://www.heureka.sk. Informácie o tom, ako Heureka tieto recenzie spracúva, nájdete na webovej stránke príslušného sprostredkovateľa. Viac informácií o tom, ako spracúvame recenzie uverejnené na našej webovej stránke, nájdete tu.
  12. Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme, že aktualizácie digitálneho obsahu, ktorý ste si zakúpili, poskytujeme v rozsahu povolenom zákonom.
  13. Škoda spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od konania príjemcu rady alebo iných osôb, alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody. Zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek následné škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku používania videoobsahu, ktorý je poskytovaný bez záruky výsledku.
 5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY
  Chcete sa u nás zaregistrovať? Skvelé! V tejto časti nájdete podmienky registrácie a ďalšie informácie o svojom používateľskom konte.
  1. Registrácia. Prístup k používateľskému rozhraniu získate po registrácii pomocou mena, priezviska, telefónu a e-mailu, výberom bezpečného hesla a fakturačnej adresy na webovej lokalite obchodu. Potom môžete do svojho užívateľského konta pridať ďalšie údaje. Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto všeobecné podmienky a zásady spracovania osobných údajov a súhlasíte s nimi. Potom môžete do svojho používateľského konta pridať ďalšie údaje.
  2. Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Môj účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav vybavenia objednávok atp. (ďalej len „užívateľský účet“).
  3. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  4. Zablokovanie užívateľského účtu. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na na e-maile info@altisport.sk.
  5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.
  6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.
 6. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU
  V této části se dozvíte, jakým způsobem si můžete objednat naše produkty a jak to probíhá.
  1. Ceny. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  2. Náklady na balné a dopravné. Na webovej stránke počas procesu objednávky poskytujeme aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Ak kupujúci k objednávke pridal darčekové balenie, bude mu táto služba tiež účtovaná. Umožňujeme nielen doručenie tovaru na vami určenú adresu v rámci Slovenskej republiky, ale aj vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste. Výška týchto nákladov závisí najmä od zvoleného spôsobu doručenia.
  3. Proces objednávky. Ak si chcete objednať tovar, webové semináre alebo iný digitálny obsah, vyplňte objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Tovar, webinár alebo iný digitálny obsah pridáte do košíka, vyberiete spôsob platby kúpnej ceny tovaru, webinára a/alebo iného digitálneho obsahu, uvediete svoju fakturačnú adresu a ďalšie potrebné kontaktné údaje. V prípade tovaru, ktorý je označený ako "na sklade", a v prípade webových seminárov a/alebo digitálneho obsahu ide o záväznú objednávku, ktorou sa zaväzujete k platbe (ďalej len "objednávka"). Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste súhlasili s týmito podmienkami a prečítali ste si naše zásady ochrany osobných údajov.
  4. Proces odoslania objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zákazník vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" alebo v prípade dobierky "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ PRI DODANÍ" a proces objednávky je tým ukončený. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.
  5. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.
  6. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom nebo telefónicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.
  7. Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka". K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ" alebo v prípade dobierky "OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ PRI DODANÍ", o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.
  8. Telefonická objednávka. Tovar si môžete objednať aj telefonicky. Ak objednávku dokončíte týmto spôsobom, dostanete od nás potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a nákladov spojených s balením a doručením tovaru, ktorý si zákazník vybral, na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v telefonickom hovore, spolu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, poriadkom spracovania osobných údajov a formulárom na odstúpenie od kupnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na váš e-mail uvedený v objednávke.
  9. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.
  10. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho online webinára. Uzatvorením kúpnej zmluvy o poskytnutí digitálneho obsahu - prístupu (dohodnutý počet prístupov) na účasť na webinári sa zaväzujeme zaslať vám elektronicky jedinečný odkaz na webinár a umožniť vám účasť na webinári v dohodnutom čase a vy sa zaväzujete zaplatiť nám cenu za prístup (dohodnutý počet prístupov) na účasť na webinári.
  11. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho záznamu webinára. Uzatvorením kúpnej zmluvy na poskytnutie iného digitálneho obsahu (napr. záznamu webinára) sa zaväzujeme, že vám digitálny obsah sprístupníme vo vašom používateľskom účte na obdobie 12 mesiacov od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy a vy sa zaväzujete zaplatiť nám cenu za poskytnutie dohodnutého digitálneho obsahu.
  12. Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote.
  13. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 7. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY
  V tejto časti sa dozviete, aké sú možnosti platby a doručenia.
  1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.
  2. Spôsob platby. Cenu tovaru, prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a spôsoby platby nájdete vždy pri tovare a v časti Doprava tu: https://www.altisport.sk/dopravni-podminky/. Konkrétny spôsob platby a doručenia tovaru si môžete vybrať počas procesu objednávky.
  3. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.
  4. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.
  5. Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
  6. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.
  7. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.
  8. Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na e-mail.
  9. Darčekové poukážky. Ponúkame vám možnosť zakúpiť si darčekové poukážky v akejkoľvek hodnote. Každá poukážka má svoj vlastný jedinečný kód a bude vám zaslaná na e-mail po zaplatení kúpnej ceny. Vždy je možné použiť len celú sumu poukazu, nie po častiach. Kupón platí 12 mesiacov od dátumu nákupu. Ak chcete darčekový poukaz uplatniť na webovej stránke, musíte vyplniť pole v časti "košík" a zadať jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu sa odpočíta od celkovej ceny nákupu v košíku. Upozorňujeme, že kód kupónu vám bude zaslaný elektronicky. Pri ďalšej manipulácii s ním dbajte na zvýšenú opatrnosť. Falšovanie alebo pozmeňovanie poukazu nie je povolené. Falšovanie môže byť tiež trestným činom. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť, ak už bol darčekový poukaz použitý.
 8. DODANIE WEBINÁRA A DIGITÁLNEHO OBSAHU
  Zakúpili ste si od nás webinár alebo podobný obsah? Tu nájdete informácie o tom, ako sa vám sprístupní na sledovanie.
  1. Webinár. V prípade webinára sa predmet nákupu považuje za akceptovaný zákazníkom v okamihu, keď na e-mail uvedený pri zadaní objednávky dostanete jedinečný odkaz na spustenie zakúpeného online webinára. Najneskôr do 2 pracovných dní od nás dostanete jedinečný odkaz na spustenie webinára.
  2. Záznamy webinárov, videoobsah a naše ďalšie online kurzy. V prípade iného digitálneho obsahu sa predmet kúpy považuje za prijatý zákazníkom v okamihu, keď je vám umožnené prezerať si záznam webinára alebo iný digitálny obsah vo vašom používateľskom účte po dobu 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy.
  3. Platnosť prepojenia. Upozorňujeme, že odkaz na spustenie digitálneho obsahu je platný len počas obdobia uvedeného pre zakúpený produkt v používateľskom účte (zvyčajne 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy a následnej platby). V tomto období ste teda povinní využívať prístup k digitálnemu obsahu.
  4. Pripojenie na internet. Aby ste sa mohli zúčastniť webového seminára alebo získať prístup k digitálnemu obsahu, musíte mať dostatočné internetové pripojenie, potrebný hardvér a aktualizovaný softvér vo svojom zariadení.
  5. Uplatnenie práva z vád. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práva na reklamáciu vád sa riadia naším Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami českého práva, najmä Občianskeho zákonníka.
 9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU
  V této části popisujeme, kdy se na Váš produkt můžete těšit a jakým způsobem se k Vám dostane.
  1. Čas dodania. Ak je uvedené, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku a podľa dodacích lehôt jednotlivých spolupracujúcich dopravcov. Niekedy sa môže stať, že tovar označený ako "na sklade" sa vypredá v krátkom čase. Ak nastane situácia, že tovar nie je na sklade a my nie sme schopní dodať vami objednaný tovar v stanovenej lehote, budeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli na výmene za iný druh tovaru alebo na zrušení daného tovaru. Napriek uvedenej dodacej lehote sa vždy snažíme pripraviť a doručiť objednávku zákazníkovi čo najskôr. Tovar odosielame spravidla do 24 hodín od prijatia objednávky s dodacou lehotou dva dni. Zaväzujeme sa dodať tovar do 14 dní.
  2. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.
  3. Spôsob dopravy, osobný odber tovaru. Zákazník má možnosť zvoliť si doručenie tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného prepravcu za cenu dopravy, ktorá je uvedená pri objednávke, alebo si môže tovar vyzdvihnúť osobne na výdajnom mieste - Aleš Titlbach - Altisport, areál SCHOELLER, Nádražní 557 (bočný vchod od železničnej stanice), 436 01 Litvínov - vždy po oznámení sms správou, že tovar je pripravený.
  4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 30 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 odst. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
  9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.
  10. Práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práv z vád sa riadia naším Reklamačným poriadkom a príslušnými ustanoveniami českého práva, najmä Občianskeho zákonníka.
 10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
  V tejto časti opisujeme bod, v ktorom je vec vaša.
  1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.
  2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.
 11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  Tato část se týká našich zákazníků - spotřebitelů a postupu, jakým je možné odstoupit od smlouvy.
  1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 4 týchto VOP.
  2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.7 a 9.8 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.
  3. Pokiaľ zákazník neuhradí kúpnu cenu. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu.
  4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.
  5. Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček.
  6. Odstúpenie od zmluvy na webinári. V prípade webinára, ktorý bol spotrebiteľovi sprístupnený zaslaním jedinečného odkazu na spustenie webinára, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy až do okamihu spustenia webinára. Toto odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené pred začiatkom vysielania webinára na základe toho, že spotrebiteľ sa webinára nezúčastní.
  7. Nový dátum webinára, zrušenie. V prípade, že bude webinár vysielaný online zrušený z dôvodov na našej strane, budeme vás čo najskôr informovať o náhradnom webinári. V prípade, že nebudeme môcť poskytnúť webinár v náhradnom termíne alebo sa nebudete môcť zúčastniť webinára v náhradnom termíne, vrátime vám kúpnu cenu webinára v plnej výške za predpokladu, že ste ju už zaplatili.
 12. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  Snažíme sa vám poskytovať tie najlepšie služby, ale nikto nie je neomylný. Ak ste dostali chybný tovar, pozrite si túto časť.
  1. Vychádzame z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
  2. Postup pri podávaní sťažností. Ďalšie práva a povinnosti strán v súvislosti s našou zodpovednosťou za chyby tovaru, webového seminára a/alebo poskytovania digitálneho obsahu sú uvedené v našom reklamačnom poriadku.
 13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi a pravidlá zasielania obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.
  1. Cookies. Používame takzvané súbory cookie, ktoré môžu byť uložené v koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Svoje preferencie si môžete nastaviť priamo na našej webovej stránke, kde nájdete aj informácie o používaní súborov cookie.
 14. VYŠŠIA MOC
  Čo sa stane, ak naše povinnosti prerušia nepredvídané udalosti?
  1. Čo je vyššia moc. Na účely týchto VOP sa vyššou mocou rozumie akákoľvek prekážka, ktorá nastane nezávisle od vôle spoločnosti Altisport a bráni jej v splnení jej záväzku, ak nemožno rozumne predpokladať, že by spoločnosť Altisport mohla túto prekážku alebo jej následky odvrátiť, prekonať alebo predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu trvania prekážky, s ktorou tieto účinky súvisia.
  2. Výpadok počas webinára. Za vyššiu moc možno považovať najmä výpadok servera počas webinára nezávisle od vôle spoločnosti Altisport. Zároveň sme povinní zabezpečiť, aby bol server čo najskôr v prevádzke.
 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTI
  1. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.
  2. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se náš právní vztah bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.
  4. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.
  5. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na riešenie sporov z kúpnej zmluvy s medzinárodným prvkom sú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je čeština.
  6. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.
  7. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
  8. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.
  9. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 18.01.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.
Na vašom súkromí nám záleží Používame cookies a podobné nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám umožnili nakupovať, zlepšovali váš nákupný zážitok a poskytovali naše služby.
Viac informácií Menej informácií